موسسه آموزش عالی الزهرا (س) قروه


 
  اردوی فرهنگی - پژوهشی به استان همدان ...

بسمه تعالی

به گزارش معاونت فرهنگی مرکزتخصصی الزهراءسلام الله علیهاطلاب این مرکزجهت استفاده ازفضاوامکانات علمی – گردشگری استان همدان طی اردوی یک روزه به این استان در روزدوشنبه مورخه 3/2/ 97 باحضورطلاب اردوی فرهنگی - پژوهشی برگزارنمودند.

ارودوباهدف بازدید طلاب ازکتابخانه مرکزی استان همدان بزرگترین کتابخانه تخصصی غرب کشور ، زیارت امام زاده زید(علیه السلام) ازنوادگان امام حسن مجتبی (علیه السلام)  وهمچنین بازدیدازبزرگترین غارآبی جهان جهت ایجادشورونشاط درطلاب برگزارگردید.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[سه شنبه 1397-02-04] [ 10:43:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  شناخت امام زمان (عج)لازم است ،منظورچگونه شناختی است ؟ ...

شناخت اما م عبارت است ،ازپذیرفتن مقامات الهی ایشان وسهم انسان درمعرفت امام این است که به معرفی خداگردن نهد.وخداائمه رادردوبخش معرفی نمو ده است:معرفی شخصیتی امام ومعرفی اوصاف وویژگی هایی که خداوندبه آنها عطافرموده ا ست .

وظیفه ما این است که ائمه ای که ازطرف خداوندمعرفی شده اند واوصافی که خداوند به آنها عطاکرده است به آنها معرفت واعتقادپیداکنیم .

پس اشخاص ائمه برای مامعلوم وامّا اوصاف آنها درحدیثی ازحضرت رضاعلیه السلام که امام رامعرفی می نمایند حضرت می فرمایند:

امام امانتدار خداونددرمیان خلق خداست .

امام حجت خدابربندگان خداست،وامام دعوت کننده مردم است به سوی خدا،وامام دفاع کننده ازحقوق واجب خداوندبربندگانش می باشد.

امام پاک است ازگناهان وبَریء ازعیوب .

امام کسی است که دارای همه علم است وبه حلم شناخته می شود.

امام نظام دهنده به دین وباعث سربلندی مسلمانان وخشم منافقان وازبین رفتن کافران است.

پس حداقل معرفت مانسبت به امام زمان (عج)که واجب است دردوبخش است:

بخش اول:شناخت به نام ونسب آن حضرت .

بخش دوم:اعتقادبه فضایل واوصاف که امورذیل است:

1- اعتقادبه اینکه جزمقام نبوت سایرخصوصیات پیامبر (ص)درامام زمان (عج)یافت می شود.

2- اطاعت ازامام زمان (عج) اطاعت ازخداورسولش (ص) می باشد.

3- درهمه چیز بایدتسلیم نظرامام بود.

4- بایددر امر  دین هم چیزرابه ایشانارجاع داد.

5- پس ازرجوع به اما زمان(عج) بایدنظرایشان رااطاعت کرد.

پس بایدگفت که عصاره ی دین معرفت خداوندورسولش (ص)وائمه (علیهم السلام)وامام زمان (عج)است ومعرفت امام زمان (عج)باتسلیم است وتامعرفت نباشد تسلیم نیست.

بنابراین بایدگفت وقتی که معرفت وشناخت حاصل شد محبّت وعشق خواهدآمد وبراساس عشق ومحبّت اطاعت وفرمان برداری می آید واطاعتبه ضمیمه معرفت  ومحبت انسان رادربرابرحجة خداتسلیم می نماید واورا مراد  خود وخود  رامرید  محض می کند.

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

1- شناخت زندگی بخش ،شفیعی سوستانی 

2- معرفت امام عصر(عج)،سیدمحمدبنی هاشمی .

3- بازکاوی حقوق امام مهدی (عج)سیّدمسعود پوذسیّدآقایی.

4- آشتی باامام زمان (عج) ،محمدشجاعی .

5- شناخت بیشتر قائم آل محمد(ص) سیدحسین تویسرکانی .

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[یکشنبه 1397-02-02] [ 12:21:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  جشن شعبانیه ...

بسمه تعالی

به گزارش معاونت فرهنگی مرکزتخصصی الزهراءسلام الله علیها درروز پنج شنبه مورخه30/1/97به مناسبت حول ماه شعبان ماه فیوضات  وبرکات الهی ومیلادپرنوروباسعادت امام حسین علیه السلام  ،امام سجاد علیه السلام  وحضرت ابوالفضل العباس علیه السلام جشن باشکوهی درمرکزتخصصی الزهراءسلام الله علیها باحضورطلاب  واساتیداین مرکزبرگزارگردید.

حجت الاسلام والمسلمین حاج آقافرهنگیان استادتوانمندوسخنوردانشگاه وحوزه های علمیه شهرستان قروه ضمن تبریک اعیادشعبانیه سخنان خودررادررابطه با صفات واسماءالهی ومهمترین مطالب معرفتی درعرصه امام  وامام شناسی چنین بیان نمودند:

امام معصوم علیه السلام تجلی تام وتمام خداوندمتعا ل است وتمام موجودات نیزبه اندازه سعه وجودی  خودآیه ونشانه ای ازخداوندمتعال می باشند.اما فرق امام معصوم( علیه السلام  ) باسایرمخلوقات الهی دراین است که امام معصوم( علیه السلام  )آئینه تمام نمای خداست یعنی تمام وجودخداوندمتعال وصفات کمالیه اودرامام معصوم ( علیه السلام  )تجلی کرده است ،و ازآن جهت است که امام هادی( علیه السلام  )  درزیارت جامعه کبیره می فرماید:«مَن اَرادَالله َبَدَأَ بِکُل؛هرکس اراده کندخدارا ! بایدازامام معصوم شروع نماید.»لذا امامان معصوم علیه السلام باب ورودبه خداوندمتعال هستند .

امااینکه گفته شدتمام صفات الهی درامامان معصوم به طورتام وکمال تجلی پیداکرده است این به این معنا نیست که تمام صفات الهی درامام معصوم به صورت یک دفعه متجلی شود.بلکه دروجودهرمعصومی یک ،یاچندصفت خاص تجلی پیدامی کند.  لذاهرمعصوم مَجلاومظهریک صفت خاص از ذات باری تعالی است .

درعین حال که معصومین  تمام صفات خداوندرادارند اما هرولی معصوم خدا،یک صفت خاصی رامتجلی می کندوهمه ، او (امام معصوم( علیه السلام  ))رابه این تجلی می شناسند.اما اینکه ماچهارده معصوم داریم وآن چهارده صفتی که ازخداوند متعال  درهرکدام ازاین معصومین تجلی پیداکرده است کدام است ازحوصله بحث دراین مجلس خارج است .

 استادفرهنگیان گفتند: به مناسبت میلاسیدالشهداءعلیه السلام درنظرداریم درمورد آن صفتی ازخداوندمتعال ،که درامام حسین علیه السلام تجلی یافته سخن بگوییم .

 بنابرآنچه که ا زروایات به دست می آید آن است که خداوند متعال بیش از100الی 101نام وصفت داردکه همه آن صفات باری تعالی راامام معصوم دارد.اما آن صفتی ازخداوند،که  درطول حیات طیبه سیدالشهداء(علیه السلام) تجلی بیشتری داشت وهمه امام حسین علیه السلام راباآن تجلی ازصفت خداوندمی شناسند صفت (دفع به احسن است «اِدْفَع باللتی هی أَحسن»).اینکه قران کریم می فرماید:«یُبَدِّل الله سیئات بالأحسن»یعنی همین .

حاج آقافرهنگیان بابیان مراتب بخشش به غفران،عفووتبدیل سیئه به حسنه  عنوان نمودند که این مرتبه یعنی تبدیل سیئه به حسنه بالاترین مرتبه ازبخشش است که اختصاص به بندگان خاص الهی است که قابلیت های ویژه ای درخودشان ایجادکرده اند می باشد.وسیدالشهداءحضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام مظهر این کاراست واین صفت الهی درا اباعبدالله الحسین علیه السلام بیشترازهمه تجلی پیداکرده است. لذا  ازاین جهت است که ماوقتی که به کربلا می رویم ویا اینکه زیارت عاشوری رامی خوانیم وسلام می دهیم بایدبدانیم ومتوجه باشیم که به چه کسی سلام می دهیم .

 حجت الاسلام والمسلمین حاج آقافرهنگیان گفتند:شایدبتوان ادعاکردکه یکی اززیباترین ودلرباترین وقشنگ ترین صفات الهی که انسان رامریدوشرمنده خدامی کندهمین صفت «دفع به احسن»است ومظهرتجلی این صفت رادرروزعاشوری دربرخوردامام حسین علیه السلام با  حُر  می توان دید.

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[پنجشنبه 1397-01-30] [ 01:19:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  باتوجه به حدیث «من ماتَ ولَم یَعرفْ امامَ زمانه ...»مردم چگونه می توانند امامی راکه غایب است بشناسند؟ ...

باتوجه به حدیث «من مات ولَم یَعرفْ امام زَمانه …»مردم چگونه می توانند امامی راکه غایب است رابشناسند؟
قبل ازبیان هرچیز ا ول واژه «میتة جاهلیة؛به مرگ جاهلیت مردن »رابایدمعنا کنیم .وآنچه که ازروایات به دست می آید منظور از«مردن جاهلیت »درکفروضلالت مردن است .
واژه دیگری که درروایت وجودداردکلمه «لَم یعرف » است وبایددراینجامعرفت معنا شود.وباتوجه به معنایی که برای«میتة جاهلیة»بیان شد آشکارمی شود که مقصود ازمعرفت امام،شناخت شکل ظاهری اونیست ازکلمات علما استفاده میشود مقصودازمعرفت ،شناخت جایگاه ومقام الهی امام واعتقادبه امامت وولایت الهی اوست.چنانچه این مطلب ازمراجعه به روایات وارده کاملا روشن می شود ، به عنوان شاهد به روایتی دراین زمینه اشاره می کنیم:
ازامام صادق (علیه السلام ) واو نیز ازپدرانش (علیهم السلام) نقل شده که پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله )فرمود:«هرکس فرزندم حضرت قائم (عج)رادرزمان غیبتش انکار نمایدبه مردن جاهلیت مرده است.»
حال که منظور ازمعرفت ،شناخت مقام وجایگاه امامت امام درزمان غیبت است ،اولاًچگونه بدانیم شخص امام کیست؟وثانیاًاین شناخت واعتقادراچگونه بدست آوریم ؟برای چنین شتاختی راههای گوناگونی می توان شمردکه مادراینجا دوراه عمده اشاره می کنیم:
1- نص:نص یعنی تعیین وتصریح واعلام پیغمبر (ص) که مفادش خبردادن ازجعل ونصب امام به امرالهی است،اعتبارودلالت نص برامامت ،یک امربسیار منطقی وعرفی وخِرَدپسنداست،چراکه حاکیت ،مخصوص خداست وصاحب اختیار حقیقی همه چیز وهرشأنی ازشؤون خلق،اوست .
2- معجزه:یکی دیگراازراههای شناخت امام«معجزه»است ،ازامام صادق(علیه السلام)سوال شد که به چه علتی خداوند متعال به پیغبران وفرستاد گانش وبه شما معجزه عطاکرده؟حضر تفرمود:«به خاطراینکه دلیل بر راستگویی کسی که آن راآورده باشد ومعجزه علامتی است ازبرای خداووند که عطا نمنی کندآن رامگر به انبیاورسولان وحجت های خودش تابه وسیله آن راستی راستگو ازدروغ دروغگو شناخته شود.»
بدیهی است که برای شناخت امری مثل معجزه راهی جزمشاهده عینی یاتواتر یاخبر افرادموثق ومورداعتمادنیست ،ودرموردحضرت مهدی (عج) به صورتی باورآوروشناخت بخش معجزات حضرت نقل شده است.
اما اینکه گفته می شود حضورامام درجامعه لازم وواجب است درجواب بایدگفته شود که آنچه لازم وواجب است وجودامام است نه حضوراو.

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[چهارشنبه 1397-01-29] [ 02:25:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  مهدویت یعنی چه وشامل چه موضوعاتی است؟ ...

مهدویت یعنی اعتقادبه نهضت حتمی یک رهبرآسمانی ازدودمان نبوی(صلی الله علیه وآله ) که پیش ازپایان جهان ،برای نجات آدمیان وتجدیدحیات مادی ومعنوی آنان به پاخاسته وعدالت رادرسراسر عالم گسترش می دهد.اوکه مهدی(عج) لقب داردباایجادحکومت واحدجهانی ،سراسرجهان رادرپرتوتعالیم عدل گستراسلام اداره می کندوتباهی ها،بیدادگری هاونابسامانی هاراریشه کن می سازد.

اماموضوعات مهدویت :مهدویت تمام معمارف مربوط به امام مهدی(علیه السلام ) به طورخاصومنجی موعودبه طورعام رادربرمی گیرد.به  مسائلی ازعلوم اسلامی که دربرگیرنده مباحث امام زمان (عج)است ،موضوعات مهدوی اطلاق می شود.برای مثال برخی ازاین مومضوعات به شرح زیراست:

1- امام مهدی درقرآن :بررسی آیاتی که بروجودامام یاقیام وحکومت ایشان دلالت د  ارد یاسایر مباحث مرتبط باحضرت مهدی(عج) .

2- امام مهدی درروایات :بررسی روایاتی که درباره امام مهدی (عج)نقل شده است.

3- دلایل عقلی ونقلی اثبات امام مهدی (عج):بحث ازدلیل های عقلی وآیات وروایاتی که وجودامام راثابت می کند.

4- علل غیبت امام زمان(عج)

5- آثاروفوایدامام غایب؛

6- انتظارووظایف منتظران؛

7-علایم وشرایط ظهور ؛

8- ویژگی یاران ودولت مهدوی(عج)؛

9-اوضاع جهان قبل ازظهور ؛

10- رجعت یابازگشت مردگان به دنیا ؛

11- بحث ازدعاها واماکن منسوب  به امام؛

12- آسیب شناسی یابررسی پیامدها ی منفی  ؛

13- تاریخ عصرغیبت صغری ووضع شیعه درآن زمان؛

14- بحث ازولایت فقیه یانیابت عام(عالمان دین)امام زمان درعصرعیبت کبری

15- جهانی شدن وحکومت واحدجهانی ؛

16- مهدویت ومسائل جدیدکلامی ؛


وبسیاری ازموضوعات دیگر.

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

- کمال الدین وتمام النعمه ،شیخ صدوق

- مکیال المکارم ،محمدتقی اصفهانی 

- منتخب الاثر،صافی گلپایگانی 

- موسوعة الامام المهدی ،سیدمحمد صدر .

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[سه شنبه 1397-01-28] [ 01:25:00 ب.ظ ] لینک ثابت