موسسه آموزش عالی الزهرا (س) قروه


 
  شرایط ظهورحضرت مهدی (عج) چیست؟ ...

شرایط ظهورحضرت مهدی (عج) چیست؟

ظهور حضرت ولی عصر (عج) منوط به شرایطی است که اگر آن شرایط محقق نگرددظهوربه تأخیر می افتدتاشرایط فراهم گردد.پس ظهور مشروط به مقدماتی است که بایدآن شرایط ومقدمات فراهم باشد .که ذیلاًبه برخی شروط اشاره می گردد.

1.طرح وبرنامه : انقلاب حضرت مهدی(عج) مانندهرانقلاب دیگری نیاز به یک برنامه ی مشخّص داردکه این طرح دردوزمینه بایدارائه شود:

الف) چگونگی مبارزه باهنجارهای کنونی وانهدام کامل سنگرهای ضلالت وگمراهی وریشه کنی همه ی مظاهر شرک وکفر وغفلت بطور کامل .

ب) برنامه ای  جامع ومطلوب برای تثبیت هنجارهای مطلوب وچنین برنامه ای درموردقیام حضرت وجوددارد، خداوند متعال باتوجه به فضل وعلم بیکران خودوباآشنایی کامل از حالات وواقعیات ونیازهای بشری دربُعد جسم وروح برنامه ای جامع تنظیم نموده وتحت عنوان دین اسلام وکتاب قرآن نازل کرده است که اکنون در اختیارامام زمان (عج) می باشد .

2. رهبری توانا :ازشرایط لازم انقلاب ،وجودرهبری آگاه وتوانمندودلسوز است تاباآشنایی کامل ازبرنامه ها واهداف وزمینه ها وموانع با مدیریت صحیح وقاطع حرکت اصلاحی رابه سرانجام مطلوب برساند (به عنوان مثال)این شرایط نیزدر قیام وظهور حضرت مهدی (عج) موجوداست،زیرارهبری این انقلاب به عهده ی بقیة الله الاعظم (عج) است که اوامام است ومعصوم ومتّصل به سرچشمه ی وحی وعارف به قرآن ومعارف دین ومؤیّد به تأییدات خاصّه ی الهی .

3. یاران باوفا:یکی از شرایط مهم یک خیزش اسلامی ،وجودیاران فداکاری است که بابرنامه ها واهداف قیام آشنا وبه آن اعتقادداشته باشندوبرای تحقق آن آماده هر گونه تلاش بوده باشند ورهبرخودراتنها نگذاشته وفرمان اورابرجان خود مقدّم بدارند.

4.آمادگی عمومی وجهانی : ازجمله شرایط مهم یک جنبش اصلاحی وتحقق آن ،پذیرش وقبول مردم است ،وجود توده های مردمی که درسطح کافی از فرهنگ وشعور اجتماعی وروحیه فداکاری برخوردار باشند تادر نخستین مرحله پیروان حضرت راتشکیل دهند،زیراآن افراد هستند که توانایی انقلاب جهانی رادارا می باشند.

 

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر 

1- فصلنامه ی انتظار ، شماره 3 ، مقاله نصرت الله آیتی .

2- موعودشناسی ،علی اصغر رضوانی.

3- آخر الزمان درآیینه ی روایات ،جابررضوانی. 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[سه شنبه 1395-12-24] [ 12:04:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  معنای «ألاانه الغرّاف من بحرالعمیق» ...

               معنای این جمله ازپیامبر(ص) که در خطبه غدیر درباره حضرت مهدی (عج)فرمود:«ألاانه الغرّاف من بحرالعمیق»چیست؟

«غرّاف»معانی متعددی درلغت داردکه معنای مناسب بااین جمله «رودپرآب» است.پیامبر(ص) می فرماید: «امام مهدی (عج) ،رودی پرآب از دریایی عمیق است.»

منظوراز بحرعمیق چیست ؟درروایتی از امام کاظم علیه السلام ،بحرعمیق رابرمعرفت الهی وشناخت خداوند تطبیق کرده است.

امیرالمومنین درروایت معروفی ، شناخت قدروفهم معنای آن را به بحرعمیق تشبیه می نماید.وامام صادق علیه السلام درروایت دیگری می فرماید: 

                «حضرت لقمان در نصیحت به فرزندش می فرمود:دنیا بحرعمیقی است که عالمان زیادی درآن هلاک                           شدند .»

بنابرروایت ذکرشده ،منظور ازدریای عمیق ،علوم الهی وبه اصطلاح قرآن، «علم الکتاب» است. همان علمی که در سینه پیامبر (ص) بود وبعدبه یک یک ائمه علیهم السلام افاضه گردید واینک حضرت ولی عصر(عج) وارث آن علم الهی است .که باوجود آن علم ، دیگرجهلی نیست وهمه چیزنزدایشان معلوم است.

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

1-سراج المنیر،فقیه ایمانی 

2- غدیرروز بیعت باامام زمان(عج) ،سید محمد موحد ابطحی .

3- احتجاج ، طبرسی ،ج 1، ص81.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[دوشنبه 1395-12-23] [ 04:03:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  درخت اندیشه ...

به گزارش معاونت فرهنگی مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س) به مناسبت روز درختکاری مؤسسه  آموزش عالی حوزوی با همکاری آموزش وپرورش شهرستان قروه نسبت به انجام این سنت حسنه درفضای دبیرستان  هدف با کاشت چندنهال درفضای سبزاین مکان  توسط دانش آموزان این دبیرستان وطلاب این مؤسسه  روز درختکاری را گرامی داشتند./.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[چهارشنبه 1395-12-18] [ 12:11:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  شره سخن وآفت زبان ...

زبان از عجایب صنع حق تعالی است که به صورت پاره ای گوشت است ودر حقیقت هرچیزی که  در وجودوعدم است تحت تصرف زبان قرارمی گیرد به این معناکه زبان هم از وجود سخن می گوید وهم از عدم ؛در واقع زبان نایب عقل است وهیچ چیز از احاطه عقل بیرون نیست ،وهرچه در عقل ودروهم ودر خیال آیدزبان از آن سخن گوید –اعضای دیگربدن این ویژگی راندارد بدین صورت که ؛الوان واشکال درمحدوده  چشم است ،آوازدر محدوده  گوش و…اما محدوده زبان درهمه امور می باشدهماننددل .زیرا زبان درمقابل دل قرار می گیردوصورتهارا از دل می گیردوعبارت می کند،همچنین صورتهانیزبه دل می رسانندواز چه زبان بگویددل ازآن صفتی می گیرد :مثلازمانی که برزبان تضرع وزاری جاری شود دل از وی صفت رقّت واندوه وسوز می گیرد وبخار آتش دل از چشم سرازیر می گرددوچون الفاظ طرب وصفت زیبا جاری شود دردل حرکت نشاط وشادی پدید می آیدوهمچنین از هرکلمه که برزبان جاری شود صفتی بروفق آن دردل پدیدارمی شود ،زمانی که سخن درشت گویددل تاریک می شود وچون سخن حق بگوید دل روشن می شودوچون سخن دروغ بگوید صورت دل نیزکدر می شود،بایددانست که آفت زبان بسیاراست ونگاه داشتن خودازآن بسیاردشوار –ازاین روست که گفته می شود هیچ تدبیری نیکوتراز خاموشی نیست –پس بایدانسان سخن جزبه قصدضرورت نگوید. بزرگان چنین گویند که بهتر آنست که گفتن وخوردن وخفتن بایدبه اندازه ضرورت باشد .حق تعالی فرموده:«لاخَیْرَفی کَثیرٍمِنْ نَجویهُم اِلاّمَنْ اَمَرَبِصَدَقَةٍ اَوْمَعرُوفٍ اَو اِصلاح ٍ بَینَ الناسِ»درسخن گفتن خیری نیست ،مگرفرمان دادن به صدقه وفرمودن به خیروصلح دادن میان مردمان.

ورسول گرامی اسلام می فرماید :«مَن صُمتُ نجا»هرکس که خاموش ایستادنجات یافت وهمچنین می فرماید «هرکه راازآتش فرج وشکم وزبان نگه داشتند،نگاه داشته تمام است.»معاذبن جبل (رض) ازرسول اکرم (ص)پرسید :«یارسول الله ، کدام عمل افضل است؟پیغمبر(ص)زبان از دهان بیرون آوردوانگشت برآن نهاد،یعنی خاموشی.

سخن چهارقسم است :اول آنکه همه ضرراست ،دوم آنکه درآن هم ضرراست وهم منفعت ،سوم آنکه درآن نه ضرراست ونه منفعت (سخن فضول) وقسم چهارم آن سخنی که منفعت محض است .پس سه چهارم ازسخن ناگفتنی است ویک چهارم آن گفتنی است وآن مصداق «اِلّا مَن اَمَرَ بِصَدَقَةٍ او مَعروفٍ» وحقیقت سخن رسول الله(ص)را که می فرمایند «هرکه خاموش بود سلامت یافت»  رانمی توان درک کرد مگر زمانی که آفت زبان راشناخت،وآن پانزده مورداست که اولین آنها :

آفت اول آنست که سخنی بگویی که ازآن بی نیاز باشی

- که اگر نگویی هیچ زیانی نداردنه دردنیا ونه درآخرت ، مثلاباگروهی نشته باشی وحکایت سفرخویش رابیان کنی واز شهرها وغذای شهرهاوکوه وباغ وبستان واحوالاتی که گذشته باشدسخن بگویی  .اینها همه سخنان فضول است وباید ازآن گریخت زیرا اگرآنها را اگر بیان هم نکنی زیان نداردوهمچنین است از کسی سوالی  بپرسی که به کارت نیاید و…

درادامه آفت های دیگرزبان به تفصیل بیان می شود .

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[دوشنبه 1395-12-16] [ 07:02:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  وجه مشترک علائم ظهور درادیان آسمانی ...

 

وجه مشترک علائم ظهوردرادیان الهی چیست؟

بعضی از علائم درمیان برخی از ادیان مشترک است .علائم زیردر عهدجدید ،باروایات اسلامی باهم شبیه می باشند.

1- نزول حضرت عیسی علیه السلام ؛هنگام ظهور حضرت مهدی (عج) ازآسمان فرودمی آید ودرقدس پس ازاعلام بیعت ،باحضرت مهدی (عج) پشت سرحضرت نماز می گذارد.

2- صیحه آسمانی ؛ازمجموع روایات استفاده می شود که «صیحه»از نشانه های حتمی ظهوراست که از آسمان شنیده می شود ،به گونه ای که همه مردم زمین از شرق وغرب آن را می شنوند.

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

1-عقیدة المسیح الدجال فی الآدیان ،ایوب سعید. 

2-واقعه آرماگدون ،مجله موعود،شماره 28.   

3- نزول عیسی ،ساریتوپراق زکی .

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[یکشنبه 1395-12-15] [ 09:37:00 ب.ظ ] لینک ثابت