بصیرت افزایی سیاسی

حجت الاسلام والمسلمین  رستمی :

بارزترین پیامد منفی الحاق ایران به استانداردهای ارائه شده توسط FATF ایجاد بستری در جهت نظارت مستمر و تحمیل فشارهای سیاسی و مالی به کشور است.

به گزار ش معاونت فرهنگی مرکزتخصصی الزهراءسلام الله علیها صبح روز پنج شنبه مورخه 19/7/97 حجت الاسلام والمسلمین  رستمی استادحوزه ودانشگاه درنشست بصیرت افزایی سیاسی باموضع«بررسی ابعادحقوقی وسیاسی FATF »  که دراین مرکزبرگزارگردیدبیان داشت: بارزترین پیامد منفی الحاق ایران به استانداردهای ارائه شده توسط FATF ایجاد بستری در جهت نظارت مستمر و تحمیل فشارهای سیاسی و مالی به کشور است.

 

 

وجودشب قدر دلیل وجود امام زنده درهرعصروزمان

چراکه نزول تقدیرات یکسال می طلبد نبی ویاامامی راکه تقدیرات راازعالم اعلی دریافت(وتلقی)نماید،چنانکه پیامبراسلام (ص) به ابوبکر وعمر فرمود:تقدیرات (هرسال درشب قدر)برچه کسی نازل می شود؟گفتند:برشمایارسول الله ،فرمود:آیاشب قدربعدازمن ادامه دارد،گفتند:بلی ،فرمود:درآن وقت تقدیرات برچه کسی فرود می آید؟گفتند:نمی دانیم ،فرمود بدانید براین شخص (اشاره فرمودبه علی  علیه السلام)نازل می شود…باتوجه به این که ائمه علیهم السلام توسط اما م سابق به عنوان امام معرفی می شوند وازطرف خداوند تعیین شده اند ،بعدازعلی علیه السلام برائمه ی دیگر تامی رسد به این زمان ،چون شهادت امام حسن عسگری علیه السلام ازمسلمات تاریخ است بعدازایشان ن،باید امام زنده ای باشدتاتقدیرات براو(وقلب مبارکش)نازل شود وحوادث یکسال را دریافت نماید .چنانچه علی علیه السلام فرمود:«لیلة القدر»درهرسال وجوددارد که تقدیرات یکسال بروالیان بعدازپیامبر(ص)نازل می شود ،گفته شدولات امر چه کسانی هستند؟فرمود: من ویارده نفرازنسل من.

ب)دلایلی که به صورت خاص نشانگر تولّد،وزنده بودن منجی ومهدی موعود(عج)می باشد:

1- ثبت تاریخ ولادت ،مکان وزمان و…حضرت درتاریخ به صورت متواتر ،مستندترین گزارش دراین زمینه ،ازطرف «حکیمه خاتون»عمه حضرت عسگر ی (ع) رسیده  که ازنزدیک شاهد تولد حضرت مهدی (عج) بوده که دراوان سپیده دم  جمعه نیمه شعبان سال 255هـ.ق مطابق 868میلادی درشهر«سامراء»درخانه امام حسن عسگری دیده به جهان گشود .وهمچنین عده ی زیادی به دیدارحضرت مهدی(عج)درزمان خودامام حسن عسکری (ع) نایل شده اند که دانشمند ا ن ماجریان این دیدارهارابه صورت  گسترده گزارش کرده ا ند .ازجمله دیدارچهل تن ازاصحاب ا مام حسن عسکری (ع)که آ نحضرت به آنها فرمود:می خواهید به شمابگویم برای چه ا ینجا آمده اید؟همه گفتند بفرماید.

فرمود :برای این که ازحجت وامام پس ازمن بپرسد .گفتند:بلی،دراین هنگام پسری نورانی همچون پاره ای ماه که شبیه ترین مردم به امام عسکری (ع)بود  وارد مجلس شدحضرت بااشاره به اوفرمود :این امام شما بعدازمن وجانشین من درمیان شما است و…ازاین گذشته تعدادقابل توجّهی ازمورّخان اهل سنّت هم ،تولّد آن حضرت رادرکتب خودذکر کرده اند ،وآن رایک و اقعیت دانسته اند بعضی ازپژوهشگران بیش ازصدنفر ازآنان رامعرفی کرده اند ،باجمع قول شیعیان ،وصدنفرازعلمای اهل سنّت تواتر قطعی به دست می آید که حضرت مهدی (عج)زنده وحیات دارند ،وسالها قبل متولّد شده است ومؤید این مسأله وجود نایبان خاص وتشرّف عده ای زیادی ازبزرگان وانسانها ی وارستهدرطول تاریخ ،به محضر آن حضرت است که تعداد آنها فوق حدّتواتر می باشد.

نوعاً برای اثبات قضایای تاریخی ،به یک نقل وچند نقل اکتفا م یشود وحال آنکه درباره ی تولِّد وزنده بودن آن  حضرت وتشرّف  به محضر او نقل بی شماری وجوددارد.

نتیجه این شد ک ههم دلایل عقلی وهم نقلی ،وهم وقایع تاریخی تولد ،وحیات آن حضرت رابطور مسلّم ثابت می کنند.

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر
1- ادیان ومهدویت ،محمد بهشتی 

2- مصلح حقیقی  جهان ،سیّدمحمد تقی مقدم 

3- مهد ی آخرین امید جهان ، علی دوانی .

4- اما مهدی آخرین پناه ،حسین فریدونی 

 

 

 

 

دیدارباخانواده شهیدسلمان موسویان فربه مناسبت عیدسعید غدیر خم

شهادت امام باقرعلیه السلام تسلیت باد

قال الباقر علیه السلام :

اِنَّ الله َعَزَّوَ جَلَّ یُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِی الجَمَاعَةِ بِلافَثٍ

خداوندکسی راکه درجمع بدون ناسزا گویی شوخی کنددوست دارد.(کافی،ج2،    663)

همچون گل بیخار،طراوت بدهیم 

چون آتش بی درد،حرارت بدهیم

بی آن که به ناسزا کشدشوخی ما

شادی به دل تنگ جماعت بدهیم 

تو همانی که می اندیشی

هرچه راکه درخزانه ذهن خود نگه داریم ،برچگونگی رفتارما اثرخواهدگذاشت؛ این راکه راست بگوییم یادروغ ،خوش رو باشیم یاعبوس ،ببخشیم یابه تلافی فکر کنیم ،همه   وهمه ازافکار و طرز تفکر ما تغذیه می شوند.نوع نگرش مابه زندگی ،تأثیرمستقیم برروی ررضایت یانارضایتی مااززندگی دارد.

اگر طرز تفکرانسان ونحوه نگرش اوبه زندگی ،مثبت وامیدبخش وسازنده باشد حتی فقر وفقدان امکانات وسختی های زندگی نیزنمی تواندنشاط وسرزندگی راازاوبگیرد.درروح چنین انسانی،شکست وسستی وخمودوافسردگی راه ندارد؛چه این که فرمود:«مؤمن هنگام سختی هاباوقاروسنگبن وشکیبااست وخودرانمی بازد وهنگام بلایاصبوراست.»اما انسانی که نگاه منفی وسیاه به زندگی دارد،دردل ِامکانات وابزاررفاهی نیز ازاضطراب ها واحساسات آزاردهنده ورهانشده ودربه  در دنبال آرامش روحی ولذت خالص می گردد.

 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ