اکثرمذاهب وادیان ها معتقدندکه منجی آخر الزمان هنوزمتولدنشده است ،درردّ قول این گروه چه جوابهایی می توان ارائه کرد؟

مذهب تشیع ممذهب زنده وجاویداست چون قائل به زنده وحیّ بودن امام است واین یکی ازامتیازات مذهب شیعه می تواندباشد وتنها مذهبی است که آخرین امام او  زنده است  و مدارهستی به برکت وجوداومی چرخد .پرفسور«هانری کربن»دانشمند فرانسوی می گوید :«به نظرمن مذهب شیعه تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهی رامیان خداوخلق برای همیشه نگاه داشته است وبه طورمستمر وپیوسته ،ولایت را زندهخ وپابرجا می دارد.مذهب یهود ،نبوت راکه رابطه است واقعی بین خداوعالم انسانی درحضرت کلیم ختم کرده است وپس ازآن به نبوت مسیح وحضرت محمد (ص) اذعان ننموده است ورابطه مزبور راقطع می کند ،همچننی مسیحیان درحضرت مسیح توقف کرده اند،اهل سنت ازمیان مسلمانان نیز درحضرت محمد (ص)توقف کرده اند وباختم نبوت درایشان دیگررابطه ای میان خالق ومخلوق ،موجودنمی دانند ،تنها مذهب تشیع است که «نبوّت»راباحضرت محمد (ص)ختم شده می داند،ولی «ولایت»راکه همان رابطه هدایت وتکامل می باشد،بعدازآن حضرت وبرای همیشه زنده می داند.»(سالنامه 2/مکتب تشیع/مصاحبات استاد علامه طباطبایی باپرفسورهانری کربن ،درباره شیعه (1339)/ص 20/به نقل ازسیره پیشوایان /تألیف مهدی پیشوایی)

دلایلی که به صورت کلی وجودامام زنده رادر هرزمان لازم وضروری شمرده اند که این گروه ازادله هم ،دودسته تقسیم می شوند:

1- دلایل عقلی محض:دلایل عقلی که درلزوم بعثت انبیاءدرتمام ادیان مخصوصاًاسلام بیان شده است همچون ضرورت وجودنبی زااقتضا می کندوکمال مطلق بودن خداوند ،لزوم هدایت بشر  به سعادت تابدی،دفع ظلم …آن ادلّه درامامتهم جاری وساری است ،مخصوصاً دراسلام  که، نبوت خاتمه یافته است ،وحکمت الهی اقتضامی کند که ا ین خاتمیّت توأم بانصب امام درهر زمان باشد ،آنهم امام که زنده باشد ،درنتیجه دراین زمان هم وجودامام زنده و  حیّ دربین جامعه بشری لازم وضروری می باشد.والاّاگرامام زنده نباشد بانظام احسن بودن هستی ،وکمال مطلق بودن خداوند سازگاری ندارد.

2- دلایل نقلی :که به برخی ازآنها اشاره می کنیم:

1- اما واسطه فیض الهی وقلب عالم امکان است؛اگر زمین ازحجت خداوامام زنده خالی باشد ازهم می پاشد وفرومی ریزد ،چنانکه امام صادق(ع) فرمود:«اگرزمین بدون وجودامام بماند ساکنان خودرادرکام خودفرومی بلعد.»ابن ابی الحدید ازعلی (ع)نقل می کند که حضرت فرمود:«زمین خالی  ازحجت نیست ،خواه ظاهر و آشکارویادرپس پرده غیبت وپنهان.»وابن حجرعسقلانی یک ی ارعلمای اهل سنت این نظررا تأییدنموده است .

2- همراهی قرا« وپاسداری آیین خدا،ازحدیث تقلین :که تواتر آن بین مسلمین قطعی است نکاتی استفاده می شود ازجمله ا ین ک هقرآن واهل بیت همیشه همراه یکدیگرندوجدایی ناپذیرند«لنْ یَفترقا»لذاباید همیشه اما زنده ای درهرزمان درکنار قرآن وجودداشته باشد ،تامضمون حدیث تحقق پیداکند ،وهمچنین پاسداری وصیانت ازقرآن وآیین خدا می طلبد که همیشه امام زنده ای وجودداشته باشد ،علی (ع) می فرمایدک «هرگز زمین ازقیام کننده ای یاحجت ودلیلی ،خالی نمی ماند …تادلایل واسنادروشن الهی ازبین نرود وبه فراموشی نگراید.»

 

 

اعتقادبه مصلح وموعودجهانی

اعتقادبه موعودومصلح جهانی درتماما ادیان یک اصل مسلّم وقطعی است وهریک از انبیاءگذشته ، به پیروان خود ازآمدن مُصلِحی    غیبی خبرداده ا ند.

به طورکلی به دوطریق می توان نتولد ووجودامام زمان (عج )راثابت کرد :

الف)دلیل عقلی 

ب)دلیل نقلی 

الف) دلیل عقلی :وآن اینکه تاوقتی که تکلیف ثابت  است ومکلّفانی وجوددارند،عده ای هستند که مصون ازخطانیستندوبایدامام معصوم وپسشوایی وجدداشته باشدتاآنها راهدایت کند،وزمین بدون انسان کامل مانندجسم بدون روح است به همین جهت علی علیه السلام نیز فرموده اند «زمین هرگزازحجّت خداخالی نخواهد ماند وآن حجّت الهی یاظاهراست یامشهوریاخائف است ومستورتاحجّت هاوبیّنات الهی باطل نگردد.»

ب)دلیل نقلی:این دلیل رامی توان به دوصورت توضیح د اد:

1- روایات نبوی که امامان داوزدهگانه رابانام های آنان بطوروشن معرفی کرده اند که درا ینجا به ذکر یک موردازآن می پردازیم:

-  ازابن عباس روایت شده که شخص ییهودی به نامنعثل نزدرسول خداآمد وسوال های بسیاری رامطرح نمود وازاوصیاءنیز پرسید ،حضرت درپاسخ فرمود:«نخستین وصی من علی وپس  ازاوحستوحسین وامامان نُه  گانه وازفرزندان اومی باشند ،ونعثل پرسیدنام آنهاچیست؟حضرت اسامی تک تک امامان راتاامام دوازدهم(حضرت مهدی"عج")شمردند./شیخ کلینی/ اصول کافی /(ترجمه سیدجواد مصطفوی)/نشرفرهنگ اهل البیت/سال 328هـ.ق/ج 1.

2- شهادت تاریخی یعنی گزارش هایی که ولادت آن حضرت وایام کودکی اورانقل کرده انددربین شیعه بسیارزیاداست ودربین اهل سنّت هم کم نیستندافرادی که قائل به ولادت آن حضرت شدند که ذیلاًبه چندنمونه اشاره می شود.

*حافظ سلیمان حنفی می گوید:«خبرمعلوم نزدمحققان وموثّقان این است که ولادت قائم (عج)درشب پانزدهم شعبان سال 255هـ.ق درشهرسامرّا واقع شده است .(شیخ سلیمان قندوزی حنفی /ینابیع المودّة/(چاپ قدیم)/ص 179.)و…

بهتراست بدانیم بعضی ازمحققین تعدادروایات اهل سنّت رابسیارزیادتخمین زده اندکه همه درموردامام دوازدهم می باشدکه فقط حقّانیّت شیعه اثنی عشری (دوازده امامی) رامی رساندوبرهیچ یک ازمذا هب ،جزشیعه دوازده امامی منطبق نیست وهمه این احادیث بر ولادت  وامامت حضرت(علیه السلام)دلالت می کندوآیةاللةصافی (دامعزه) درکتاب مهدویت بیش از77نفرازعلمای اهل سنّت رانقل می کندکه هریک به نحوی ولادت آن حضرت رابیان کرده اند.

پس اگر اهل سنّت مطلقاً بگویند حضرت مهدی (عج)به دنیا نیامده ،این ادّعایی کاملاًبی اساس است زیراآنها حتّی گفته هاونوشته های بزرگان خودراهم قبول ندارند .علاوه برآن ، آیاات متعددی درقرآن به چگونگی قیام آن بزرگواراشاره کرده است .

به عنوان نمونه به تفسیر آیات 105و106سوره نور ،55ازسوره توبه ،29سوره کهف 29سوره ی مؤمن مراجعه شود واگرآنهاطولانی بودن عمر رادلیل عدم تولد ایشان بدانند،به سادگی می توان عرض کرد که همان کسی که قادراست عیسی بن مریم رازنده نگه درادتابه مهدی موعوداقتداکند ویونس رادرشکم ماهی محافظت نماید ویابه نوح پیامبر 950سال عمردهد ،آیااوقدرت ندارد به مهدی (عج)عمرطولانی عنایت کند درحالی که   خوداهل سنّت نیز قائل به زنده بودن عیسی وخضروصالح و…می باشند.

نتیجه :

ولادت حضرت مهدی(عج)امری است مسلّم وقطعی وخود اهل سنّت هم به آن واقفندوعوامل وانگیزه های دیگری وجوددارد که نمی گذارد حق رابازگوکنند وحقانیت شیعه اثنی عشری و  وجود امام زمان(غج) رابپذیرند.

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

1- حضرت آیت الله مکارم شیرازی ،مهدی انقلا بی بزرگ

2- حضرت آیت الله صافی ، امامت ومهدویت،ج 3.

3- فقیه ایمانی ،اصالت مهدویت دراسلام ازدیدگاه اهل سنت.

4- محمدشجاعی ،میلادخورشید.

 

 

 

 

 

سالروزشهادت امام صادق علیه السلام گرامی باد.

چهد راههایی برای شناخت مهدی نماها وجوددارد؟

اعتقادبه مهدی موعوداز زمان پیامبر اکرم (ص) رواج د اشته است وآن حضرت بارها ودرمناسبت های مختلف درباره حضرت مهدی(عج)وازظهوروقیام وغیبت طولانی ودیگرویژگی   ها ی  آ ن  حضرت خبرداده اندوشعرای مسلما ن چون کُمیت اسدی واسماعیل حمیری درشعرهایشان ازآن یادکرده ا ند.

همین مسأله سبب شده که درطول این مدت افرادی پیداشوند که یاخودادعای مهدویّت کرده اند ویاعدّه ای ازمردم ،انتساب مهدویّت  به آنها داده اند.

برای اینکه مهدی نماها راتشخیص دهیم لازم است شناخت کامل از امام زمان(عج) داشته باشیم .

درروایت آمده زراره ازامام صادق علیه السلام سؤال کردکه درزمان غیبت امام زمان(عج)امام راچگونه ازامام های بدلی تشخیص دهیم ؟امام فرمودند:این دعارایادبگیروتکرارکن:

«اللهم عَرِّفنی نفسَک فَإِنّکَ إنْ لَم تُعَرِّفنی نَفْسَکَ لَمْ أعرفْ رسوُلْک»

«اللهم عَرِّفْنی رسوُلْک فإنَّک إنْ لم تُعَرِّفْنی رسولْک لم اَعْرِفْ حُجَّتَکَ»

«اللهمَّ عَرِّفْنی حُجَّتَکَ فإنَّکَ إنْ لم تُعَرِّفْنی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عنْ دینی» 

بنابراین برما لازم است امام زمان(عج)راازچند جهت شناسایی کنیم ،هم شناسنامه ای وهم اعتقادی وقلبی واوصاف وویژگی ها.

روایات به همه این هااشاره کرده اندوفرموده اندامام زمان(عج)ازبنی هاشم وازاولادفاطمه (س) وازسلاله سیدالشهداءامام حسین علیه السلام ونام پدرش حسن،همنام پیامبر…بعدخصوصیات شخصی وجسمی امام دوازدهم (ع) رابیان فرموده اند که شبیه ترین مردم به پیامبر،پیشانی حضرت فراخ سفیدوتابان واثرسجاده درآنآشکاراست ،ابروها بهم پیوسته ،چشم سیاه وسرمه گون ،درطرف راست صورت ،خالی وجوددارد.(منتهی الآمال/عباس قمی/ص289)وقت ظهورباشمشیرقیام می کندوازایشان کرامت های بی شماری ظهورمی کند وبرای ظهورش علایمی حتمی وغیرحتمی بیان کرده اند.مثلاً ندای آسمانی ،خروج سفیانی،خروج خراسانی،قتل نفس زکیه، فرورفتن لشکرسفان دربیابان مابین مکّه ومدینه… .

ازطرفی بایدانسان آنقدرقدرت تشخیص داشته باشد تابتواند امام مهدی علیه السلام  رابا(اوصافی که بعضی ازآنها ذکرشد )ازمهدی نما ها تمییز دهد.

ازاینرودانایان واهل تشخیص ا زپیامبران درخواست معجزه نموده وپیامبران نیز بامعجزه ،رسالت خودراثابت می کردند.به همین دلیل درکتب روایی مشاهده می کنیم که برای شناخت امام هرعصری،برای اصحاب خودعلایمی ازامام پسین رانشان می دادند،تادرمسأله هیچ شکی باقی نماندوامام بعدرابه صورت واضح شناسایی کنند.برای شناخت امام زمان (عج) نیز چنین حالتی پیش آمده بود.

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر

- مهدی مننتظر،محمدجواد خراسانی 

- فصلنامه انتظار/ج 5/مقاله جمال یار/جوادجعفری 

- مهدی  کیست /ابوطالب تجلیل  

 

مشخصات وصفات ظاهری امام زمان (عج)

برحسب روایات وبرخی ملاقات معتبر می توان گفت :

1- حضرت، شبیه ترین مردم به پیامبر اسلام (ص)است.

2-  زیبا وخوش چهره است.

3- سیمایی جوان ،بین سی تاچهل سال دارند.

4- قامتی متوسط وباریک وقوی دارد.

5- رنگ چهره ،سفیدمایل به سرخ (گندگون)است که کمی مایل به زردی است.

6- موی سر ،بلندوکمی مجعد وچین وسکن دارد.

7- گونه های حضرت ،گم گوشت است وبرگونه  راست ایشان خالی سیاه وجودداردوبرپیشانی وی اثر سجده نمایان است.

8- پیشانی بلند ودرخشان دارد.

9- ابروانی کشیده ،بلند وکمانی داردکه نزدیک به هم هستند.

10- چشمان درشت وبرّاق به رنگ سیاه که کمی فرورفته اند.

11- بینی ایشان ،کشیده وباریک است.

12- دندان های پیشین، براق وازهم فاصله دارند.

13- شانه های قوی وبزرگ دارد.

14- سینه ای فراخ

15- ساق هایی باریک .

16 دستانی ستبر که برکف دس راست خالی دارد.

معرفی منابع  برای مطالععه بیشتر:

1- معصوم چهاردهم ،آیت اللهی .

2- یوسف زهرا(س)آیتی.

3- مهدی امام حاضر ،بهادری نژاد.

4- گل نرگس ، محمد علی شهاب .

 
ایده های درآمد زا